UWAGA, UWAGA RODZICE!

          Dnia 24.05.2017 r.,zakończyło się składanie przez rodziców dzieci zakwalifikowanych oświadczenia woli przyjęcia i podpisywanie umów o świadczenie usług. Po dokonaniu analizy przez Komisję Rekrutacyjną złożonych oświadczeń, w budynku przedszkola zaostały umieszczone listy dzieci przyjętych i nieprzyjetych na rok szkolny 2017/2018.

Rodzicom kandydatów nieprzyjętych przysługuje w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości niniejszej listy, prawo wystąpienia o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka (zgodnie z art. 158 pkt. 5 - 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Piława Górna dn. 15.05.2017


UWAGA, UWAGA RODZICE!
DNIA 12.05.2017 KOMISJA REKRUTACYJNA
ZAKOŃCZYŁA KWALIFIKACJE DZIECI
DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO „TĘCZOWA KRAINA” W PIŁAWIE GÓRNEJ
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
W BUDYNKU PRZEDSZKOLA ZNAJDUJĄ SIĘ LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH
ZOBOWIĄZANI SĄ W OKRESIE

OD 16.05.2017 – DO 24.05.2017

ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA I PODPISAĆ UMOWĘ O ŚWIADCZENIE USŁUG.
BRAK PODPISANIA UMOWY JEST JEDNOZNACZNE
ZE SKREŚLENIEM Z LISTY

 UWAGA RODZICE!!!

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „TĘCZOWA KRAINA” W PIŁAWIE GÓRNEJ
OGŁASZA NABÓR DZIECI W WIEKU OD 3 DO 6 LAT
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się w okresie od dnia 18. 04. 2017r. do dnia 25. 05. 2017r.

 

Zgłoszenie udziału dziecka w rekrutacji odbywa się poprzez
złożenie w okresie od 18.04.2017 do 28.04.2017r.
Wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego
w wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty można pobrać od dnia 12 kwietnia 2017 r. na stronie internetowej przedszkola w zakładce REKRUTACJA lub w siedzibie placówki.

Uwzględniane będą tylko kompletnie wypełnione dokumenty
Szczegółowe informacje na temat przebiegu rekrutacji można uzyskać na stronie internetowej w zakładce REKRUTACJA lub w siedzibie placówki.

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

"TĘCZOWA KRAINA"

W PIŁAWIE GÓRNEJ

 

 

Placówka nosi nazwę PRZEDSZKOLE PUBLICZNE "TĘCZOWA KRAINA", jest zlokalizowana na terenie miasta Piława Górna w niewielkim oddaleniu od głównej ulicy. Przedszkole zajmuje budynek po byłym żłobku, zaadaptowanym na potrzeby placówki przedszkolnej, jest to dwukondygnacyjny budynek z dwoma wejściami głównymi. Po obu stronach budynku znajdują się tarasy wysunięte w głąb ogrodu. Ogród wyposażony jest w sprzęt do zabaw i ćwiczeń ruchowych na świeżym powietrzu.

 

 
Przedszkole w Piławie Górnej jest przedszkolem publicznym.
Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Piława Górna.
Nadzór pedagogiczny sprawuje dolnośląskie Kuratorium Oświaty.
 

 

Praca wychowawczo - dydaktyczna realizowana jest na podstawie, aktualnie przyjętego programu, „Od przedszkolaka do pierwszaka”, wybranego z zestawu programów wychowania przedszkolnego zatwierdzonych przez MENiS.

 

Organizację pracy, w ciągu dnia, określa ramowy rozkład dnia opracowany z uwzględnieniem wymagań zdrowotnych i igienicznych.

 

Pracę wychowawczo - dydaktyczną w placówce organizuje się, w oparciu o zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, roczny plan pracy przedszkola. Nauczyciele opracowują miesięczne plany pracy, w których uwzględniają zajęcia, zabawy, spacery, wycieczki oraz pracę indywidualną z dziećmi i kontakty z rodzicami.

 

 

10 DOBRYCH RAD

DLA MĄDRYCH RODZICÓW:

 

1.Nie posyłaj po raz pierwszy dziecka do przedszkola, gdy w rodzinie dokonują się istotne zmiany. (narodziny nowego dziecka, zmiana miejsca zamieszkania) które niosą ze sobą niepewność. Dzieci potrzebują w tym czasie szczególnie dużo poczucia bezpieczeństwa i stabilności, aby znów nabrać pewności siebie.

2.Ciesz się razem z dzieckiem, że idzie do przedszkola.

3.Nie przeciągaj pożegnania w szatni, pomóż dziecku rozebrać się, pocałuj je i wyjdź. (krótkie rozstania ułatwiają dzieciom start w przedszkolu, ponieważ wtedy dzieci łatwiej kierują swoją uwagę na nauczycielkę, albo na inne dziecko)

4.Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu. Jeśli zrobisz to, chociaż raz, będzie wiedziało, że łzami można wszystko wymusić.

5.Nie obiecuj dziecku nagrody za to, że pójdzie do przedszkola. Kiedy będziesz odbierać dziecko, możesz dać mu maleńki prezencik, ale nie może to być forma przekupywania.

6.Pozwól zabrać dziecku z domu jego ulubioną zabawkę.

7.Jeżeli rozstanie z mamą jest bardzo bolesne, postaraj się, żeby przez kilka dni odprowadzał dziecko do przedszkola tato. Rozstania z tatą są mniej bolesne.

8.Nie wymuszaj na dziecku, żeby zaraz po przyjściu do domu opowiedziało, co wydarzyło się w przedszkolu. To powoduje niepotrzebny stres. Samo zacznie opowiadać w odpowiednim dla siebie momencie.
9.
Pamiętaj: żegnaj i witaj swoje dziecko z uśmiechem!
10.Zawsze dotrzymuj danego dziecku słowa – dziecko raz oszukane straci do Ciebie zaufanie.